برگزاری بزرگترین اجتماع ایرانیان مقیم خارج برای تجارت در ایران