تخریب دکتر ولایتی در شرایط کنونی غرض آلود و تامل برانگیز است