کوتاهی ایرانیان در معرفی خودشان/چرا اسم علی را انتخاب کردم