آل سعود جاهلیت عربی را به اوج رسانده است/ علما حقیقت سعودی ها را برای مردم روشن کنند