فنی مهندسی پدیده دوکوهه به فینال کشتی فرنگی کشور راه یافت