متنی که داوران فوتبال در دفاع از فغانی دست به دست می چرخانند