کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و اندونزی برگزار می‌شود