جشن های نیمه شعبان سبب تقویت بنیه های دینی مردم می شود