ترکیه خواستار تبعید «مرسی» به آنکارا به جای اعدام او شد