پاسخ‌های معاون مطبوعاتی به خبرنگاران درباره تغییرات یارانه رسانه‌ها، بیمه خبرنگاران و ...