حضور علی دایی و بزرگان فوتبال در مراسم چهارمین سالگرد ناصر حجازی