پاسداران عزت و آزادگی را در مکتب امام حسین (ع) آموخته اند