کلوپ: نه به استانبول رفته‌ام و نه با تیمی مذاکره کرده‌ام