لزوم فراهم کردن بازار خارجی برای فروش محصولات معدنی خراسان جنوبی