آن‌هایی که به مراسم نیامدند از مکتب استقلال و ناصر نیستند