برگزاری چهارمین سالگرد ناصر حجازی در قطعه نام آوران