امام(ره) به پیشنهاد هاشمی درباره حذف شعار «مرگ بر آمریکا» اعتنایی نکرد