اثرات قیام امام حسین(ع) بر حوزه‌های خارج از فضای اسلامی