عوامل اُفت کیفیت آموزش‌ و نمرات پایین دانش‌آموزان در امتحانات