ظهور، تبدیل خودمحوری به خدامحوری است/ برای ظهور جامعه دین دار باید دین یار شود