شمسایی: تا برایم حکم نزنند سرتمرین تیم ملی نمی‌روم