توصیه های پدر کویرشناسی ایران برای صرفه‌جویی در آب