ظریف: مقید به حفظ خطوط قرمز نظام در موضوع فردو هستیم