واریز سهمیه ۶۰ لیتری بنزین خرداد برای خودروهای شخصی/ سهمیه و قیمت بنزین تا پایان سال بدون تغییر