پزشکیان: وزارت بهداشت باید در موضوع روغن پالم مجوز متخلفان را لغو می کرد