گسترش زندگی ماشینی ورزش را به امری واجب تبدیل کرده است