شرکای جهانی آمریکا با اجبار و تهدید، ایران را تحریم کردند