سوداگری شهری موجب فروش منابع آن توسط مدیران تاجر مسلک می شود