انتقاد به پویایی مجموعه کمک می‌کند اما باید اصولی باشد/استراتژی سکوت شهردار در برار هجمه‌ها درست بو