معاون امور هنری به جشنواره تئاتر مقاومت فتح خرمشهر پیام داد