افت علمی تکان دهنده کشور پس از ۸ سال رشد علمی مستمر