تا برایم حکم نزنند سرتمرین تیم ملی نمی‌روم/ سرمربی موقت نیستم!