کسانیکه در جنگ با مردم یمن بودند نباید در مذاکرات ژنو نقشی داشته باشند/ایران به نقش فعال خود در حوزه م