تیمهای راه یافته به ديدار فینال و رده بندی مشخص شدند