برگزاری انتخابات هیات رئیسه/پاسخ جنتی به سوال ۷ نماینده