خصوصی سازی ناوگان اتوبوسرانی پایتخت/الگوبرداری از ۱۰ کلانشهر دنیا