لحظه به لحظه با یمن؛ عملیات «ناامید» عربستان - روز ۳۱