اوباما در مصاحبه با آتلانتیک: اعراب قصد رقابت اتمی ...