سیره نورانی امام حسین بهترین الگوی برای حفظ اقتدار نظام اسلامی است