آزمونی برای مدعیان اصولگرایی/فقط اصولگرایان شهر بخوانند!