انتقاد دبیرکل یک تشکل منحله از روند برگزاری نشست مجمع عمومی خانه احزاب