نام نویسی دانشجو بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه شیراز