جنتی :تئاتر یکی از زنده ترین پویه های هنری روزگار است