داوران انجمن منتقدان در جشنواره فیلم شهر معرفی شدند