تنها عامل شکست طرح تحول سلامت/ تجمیع بیمه ها مدیر جسور می خواهد