تدوین برنامه‌ای مناسب برای ایران آینده در گرو بازشناسی دقیق، گذشته و حال است