فروزنده: امضای پروتکل الحاقی مصداق یک توافق بد است