درگیری‎و‎اخراج‎بواتنگ‎و‎لواندوفسکی‎در‎تمرین(ویدیو)