تاریخ؛ امامت امام حسین علیه السلام را اثبات نمی کند