عربستان و کشورهای منطقه به حل و ساماندهی وضع کنونی در یمن کمک کنند